Verantwoording

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. In ons geval kwaliteit van leven van mensen met kanker. Hieronder leest u meer over onze missie, visie en doel en ons financieel verslag.

Stichting Team Go4Life kent alleen onbezoldigde functies.

Algemene gegevens
KVK: 20162174
RSIN : 8214.86.561
Postadres : Wildbaan 97, Etten-Leur

Statutaire doelstelling
Stichting Team Go4Life heeft ten doel het inzamelen van geld door middel van deelname aan het loopevenement ‘Roparun’, bedoeld om projecten te financieren om het leven van kanker-patiënten zo goed en aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Missie, visie en doel
Stichting Team Go4Life heeft als missie om door een sportieve deelname aan de ‘Roparun’ geld in te zamelen dat ten bate komt van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg, teneinde het leven van kankerpatiënten te veraangenamen. Beoogd wordt dit te bereiken door het organiseren van evenementen en het werven van sponsoren en donateurs.

Strategische doelen
• Duurzaam steunen van Stichting Roparun Palliatieve Zorg
• Waarborgen van de continuïteit van Team Go4Life
• Behouden van het teamnummer 248
• Werven van duurzame (hoofd)sponsors
• Behouden van de ANBI status

Beheer en uitvoering
De sleutel voor een succesvolle deelname aan de ‘Roparun’ is een hechte teamspirit, die wordt geïnspireerd door het motto van de ‘Roparun’. Om dit te bereiken worden met regelmaat bestuurs- en teambijeenkomsten belegd waarin teamleden worden aangespoord om actief te participeren bij de ontwikkeling en uitvoering van evenementen en het werven van sponsoren en donateurs en wordt de gelegenheid geboden om verder met elkaar kennis te maken. De voortgang van het werven van geld, sponsoren en donateurs en de stand van gemaakte kosten wordt transparant bewaakt door tijdens de bestuurs- en teambijeenkomsten de resultaten en gebeurtenissen van de laatste tijd te bespreken en de plannen voor de komende periode vast te stellen.

Deelname aan de ‘Roparun’ vereist betaling van inschrijfgeld ten bate van Stichting Roparun Evenementen alsmede het kopen van een aantal loten waarvan de opbrengst ten bate komt aan de Stichting Roparun Palliatieve Zorg. De leden betalen een contributie. Hiermee wordt een groot deel van het inschrijfgeld gedekt. Verder committeren de leden zich om bij Stichting Roparun verplicht af te nemen loten aan te schaffen of door te verkopen. Hiermee wordt beoogd de kosten ten laste van de sponsoring en donaties zo veel mogelijk te reduceren, alsmede een minimaal gegarandeerde opbrengst ten bate van Stichting Roparun Palliatieve Zorg te realiseren. Naast de financiële bijdragen door de teamleden ten aanzien van het inschrijfgeld en de loten, wordt van ieder van hen verwacht dat zij zich inspannen ten behoeve van (het organiseren van) evenementen en het werven van sponsoren en donateurs. Dit kan ook door het reduceren van de kosten in de vorm van sponsoring in natura.

Het team besteedt aandacht aan publiciteit, wat ervoor zorgt dat meer en effectiever geld kan worden ingezameld. Hiertoe wordt onder andere een website ingericht en onderhouden en worden activiteiten op social media ontplooid waardoor buitenstaanders geënthousiasmeerd worden om Stichting Team Go4Life te steunen en er zichtbaarheid ontstaat voor sponsoren.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2022

Activa
• Bank € 2.693,00
• Kas € 350,40
• Spaarrekening € 6.000,00
Passiva
• Saldo boekjaar 2022 € 9.043,40

Opbrengsten:
Sponsoropbrengsten + acties
• Sponsors zakelijk € 13.050,00
• Donaties privé € 15,00
• Polderloop € 503,00
• Fotochallenge € 142,50
• Mini Roparun € 2.180,25
• Koningsmarkt € 416,17
• Fietstourtocht € 257,91
• Feestdagenpakket € 639,41

Andere opbrengsten
• Lotenverkoop € 2.720,00
• Contributie € 2.700,00
• Rente € 0,05
• Uitkering verzekering € 1.250,00

Kosten:
Kosten Roparun
• Donatie aan Roparun € 14.491,00
• Inschrijfgeld € 3.370,00
• Afname loten € 2.750,00

Kosten team
• Campers-benzine-inkopen etc. € 1.921,67
• Bankkosten € 121,05
• Kosten website € 99,22


Hoe kunt u helpen?

Sponsor ons

Help ons zo veel mogelijk geld in te zamelen! Doe mee aan een van onze evenementen (zie kalender), word sponsor (meld u via het contactformulier aan) of doneer rechtstreeks op onze bankrekening: NL05RABO0154548804 ten name van Team 248 Go4Life.

Alvast hartelijk dank!

Doneer hier

Sponsors

Swietelsky
Hoofd
sponsor
Style by van Gastel
Sponsor
in natura
Kennis Transport
Sponsor
in natura
Web-beest
Sponsor
in natura
Mauser Packaging Solutions
Sponsor
in natura


Bekijk alle sponsors